Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/geoloogia/domains/geoloogia.ee/public_html/stdlib/db.lib.php on line 74
Kaevandamisest » Main menu » Geoaudit

Geoaudit

1
1

Kaevandamisest

Maavara kaevandajal tuleb ohutu ja nõuetekohase kaevandamise korraldamiseks määrata kirjalikult vastutav spetsialist. Vastutaval spetsialistil on teadmised, oskused ja kogemused töötamaks maavara kaevandamise valdkonnas. Vastutava spetsialisti kompetentsus peab võimaldama tal tunda oma tegevusvaldkonnaga seonduvaid riske, ta peab oskama neid tuvastada ja riskide realiseerumist ära hoida. Kompetentsuse eelduseks on erialase ettevalmistusega ja töökogemusega omandatud teadmised ja oskused. Vastutava spetsialisti kompetentsust tõendab asjakohane kutseseadusele vastav kutse. Vastutav spetsialist koostab kaevandamisprojekti, korraldab ja juhib kaevandamist, teeb markšeiderimõõdistusi.

Kaevandamisega tegeleval ettevõttel peab iga tootmisüksuse kohta olema olemas järgmised dokumendid:

  • kaevandamise projekt;
  • jäätmekava;
  • riskianalüüsi puudutavad dokumendid;
  • tööohutusjuhendid ning seadmete ja masinate kasutusjuhendid;
  • markšeideridokumentatsioon.

Seega kaevandada võib vaid kaevandamisprojekti kohaselt ning kaevandamisprojekt peab olema koostatud sellises mahus ja nii, et selle järgi oleks võimalik ohutult ja nõuetekohaselt kaevandada. Markšeiderimõõdistus on maavara kaevandamisel tehtav mõõdistamine ja mõõdistamistulemuste dokumenteerimine. Markšeiderimõõdistusega tuleb tagada kaeveõõne projektikohane suunamine, tehtud tööde tulemuste mõõdistamine ja dokumenteerimine, maavara koguse määramine. 

Ehitusmaavara näol on üldjuhul tegemist kontrollitud omadustega loodusliku materjali või pärast töötlemist tekkiva kindlate kvaliteedinäitajatega ehitustootega, mida kasutatakse teedeehituses, ehituses või ehitusmaterjalide tootmises. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 305/2011 art. 4 p 1 kohaselt koostab tootja ühtlustatud standardiga hõlmatud toote kohta turule laskmisel toimivusdeklaratsiooni ning kinnitab tootele CE-märgise. Selle aluseks on toote nõuetele vastavuse tõendamine, mis toimub tõendamissüsteemi 2+ alusel.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kaevandamine on töö, mille käigus geoloogilise uuringuga arvele võetud maavara väljatakse maapõuest selle kasutamise eesmärgil. Kaevandamine algab mäeeraldise ettevalmistamisega ja lõpeb selle korrastamisega. Sinna vahele mahub väga palju erinevaid tegevusi, mida eelnevalt põgusalt sai kirjeldatud ning millele kaevandamise käigus tähelepanu pöörata. Geoauditi järgseks kaevandajaks on EMG ettevõte EMG Karjäärid OÜ, kes omab maavara kaevandamiseks ja töötlemiseks kõiki kompetentse ja tehnikat ning mille meeskonda kuuluvad vajaliku erialase ettevalmistusega ja töökogemusega insenerid ja spetsialistid.